Nákup inovatívnej technológie pre ST. NICOLAUS a.s.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Hlavný cieľ projektu:

dosiahnuť podstatnú inováciu procesu obstaraním novej modernej výrobnej linky

Opis projektu:

Nová linka umožní zefektívnenie procesu plnenia, zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu, zavedenie automatickej výstupnej kontroly vo viacerých stupňoch, zvýšenie kvality finálne vyrábanej produkcie a zvýšenie bezpečnostného štandardu z pohľadu ochrany zdravia pri práci pre pracovníkov obsluhy výrobnej – plniacej linky. Nahradenie súčasného technologicko-výrobného zariadenia umožní plniť liehoviny do nových obalov a prinášať tým na trh inovatívne výrobky v rôznych variantoch. Použitie inovovaných obalových materiálov bude mať pozitívny dopad na ochranu životného prostredia.
Projekt bude realizovaný v prevádzke Liptovský Mikuláš.

Ďalšie informácie:

www.opvai.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk